21 Март – световен ден на гората

BALTa

Както на всичко друго, развитието на комуникационните и логистични технологии и бързото нарастване на населението в света оказват силно влияние и върху горите, подобно на другите природни ресурси.
Хората използват земята както за култивиране на ниви, градини и за заселване, така и за производство на хартия и дърводобив. Това обаче води до непоправими вреди на горското богатство.
Предвид тази опасна тенденция Европейската земеделска федерация (CEA) направи през 1971 г. предложение на Организацията за храни и земеделие (FAO) към ООН, а именно 21 март, денят на пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязван като Световен ден на гората.
Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.
Индустриализацията е съпътствана с проблеми при опазване на околната среда. Некомпетентното поведение води до изчерпване на природните ресурси на Земята и до превръщането й в непривлекателно място за живеене. Най-важното, което трябва да се направи, за да оставим за бъдещите поколения чиста природа и планета, на която може да се живее, е да пазим горите, да залесяваме и да не допускаме процесите на ерозия да се развиват.
Многостранната полза от горите
· Те са най-богатият и дълготраен възобновяем природен ресурс.
· Те са най-важният източник на кислород, необходим за живите същества.
· Те предпазват планетата от климатични промени и допринасят за климатичното равновесие.
· Те гарантират наличието на водните ресурси.
. Предпазват от наводнения.
. Регулират хидрологичния баланс.
· Те са здравословна среда, която радва очите и успокоява душата.
· Те са гарант за биологичното разнообразие и са естествен генетичен фонд.
· Те са пазител на обработваемите земи и гарант на земеделието.
Някои данни за пораженията върху горското богатство:
· В периода 1950-1980 г. са унищожени 25 % от световното горско богатство.
· На всеки час изчезват 3000, а всяка минута 50 декара гора в света.
. Според спътниковите снимки в Бразилия, където има най-много гори, средно на година изчезват 15 хил. кв. км горски масив.
. Тропическите гори на планетата са 2,97 милиарда хектара, което е едва половината от наличните на Земята гори преди сто години.
В заключение, значението на горите и дейностите, свързани с тях, постоянно нараства, но от друга страна институционалният капацитет на държавните служби, ангажирани с тях, постепенно намалява. Начин за повишаване на капацитета е формирането на специален сектор, който да обслужва горите. Този сектор може да се отдава на концесия и да бъде под контрола на държавата. Повишаването на този капацитет ще увеличи принадената стойност и трудовата заетост на страната.