ТЕСТ – VII клас

1. Местоименията са обект на изучаване от:
а) синтаксиса;
б) морфологията;
в) фонетиката.
2. Коя е основната форма на глагола?
а) 3 л., ед. ч., сег. време;
б) 3 л., мн. ч., сег. време;
в) 1 л., ед. ч., сег. време
3. Залогът на глагола е:
а) причастна форма на глагола;
б) състояния на вършителя на действието;
в) отношението на глаголното лице към глаголното действие.
4. Причастието е:
а) нелична глаголна форма;
б) второстепенна част;
в) главна част.
5. Каква е по произход думата „кроасан“?
а) термин;
б) домашна;
в) чуждица.
6. Звуковите промени в думите са:
а) озвучаване и обеззвучаване;
б) асонанс и алитерация;
в) епилог и епиграф.
7. Каква е ролята на запетаите в изречението “Учителят, който водеше групата, е от френската гимназия”:
а) отделят вметната част;
б) ограждат подчинено изречение;
в) отделят еднородни части.
8. Глаголът е в трето спрежение, когато в 3 л., ед. ч., сег. вр.:
а) завършва на „а“ или „я“;
б) завършва на „и“;
в) завършва на „е“.
9. Колко са фразеологичните словосъчетания в изречението “Душа човек – на мравката път прави, но на него никой не му отговаря със същото”:
а) 1;      б) 2;        в) 3.
10. Фразеологичните словосъчетания „на куково лято“ и „през крив макарон“ са:
а) синоними;
б) омоними;
б) антоними.
11. В кой отговор не са посочени медийни жанрове?
а) репортаж, интервю;
б) информационна бележка, публицистична статия;
в) съчинение, есе.
12. Трите литературни рода са:
а) ода, разказ, повест;
б) епос, лирика, драма;
в) пътепис, автобиография, молба.
13. Посочете съчинителното свързване!
а) Директорът влезе;
б) Васил Левски;
в) Обяснява и решава.
14. В кой отговор свързването не е подчинително?
а) тази нощ;
б) удари камбаната;
в) велик и безсмъртен.
15. Сложното съставно изречение съдържа:
а) само подчинени изречения;
б) главно изречение и едно или повече подчинени изречения;
в) две главни и две подчинени изречения.
16. Каквото, когото, чийто, какъвто, каквато са:
а) относителни наречия;
б) относителни местоимения;
в) въпросителни местоимения и частици.
17. Определете вида на сложното съставно изречение “И в този кратък миг тя усети, че смъртта е на прага”:
а) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение;
б) сложно съставно с подчинено допълнително изречение;
в) сложно съставно с подчинено подложно изречение.
18. От кой вид е изречението “Когато се нагряват, всички тела се разширяват”:
а) сложно съставно с подчинено подложно изречение;
б) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение;
в) сложно смесено изречение.
19. Изречението „Който пее, зло не мисли“ е:
а) сложно съставно с подчинено определително изречение;
б) сложно съставно с подчинено подложно изречение;
в) сложно съставно с подчинено допълнително изречение.
20. Сложното смесено изречение съдържа:
а) прости изречения, свързани съчинително;
б) прости изречения, свързани подчинително;
в) прости изречения, свързани съчинително и подчинително.
21. Посочете кое е грешка при цитиране:
а) връзката между авторска реч и цитат;
б) преразказването на съдържанието на цитата;
в) пунктуационното оформяне на цитата.
22. Думата като речникова единица се изучава от:
а) фонетика;
б) морфология;
в) лексикология.
23. Основното наклонение в българския език е:
а) условно;
б) повелително;
в) изявително.
24. Формите на условното наклонение са:
а) прости и сложни;
б) ограничени и неограничени;
в) преизказни и непреизказни.
25. Езикът е система от:
а) графични знаци;
б) езикови единици;
в) причастни форми.
26. Автобиография/CV е:
а) текст с лични данни;
б) художествен текст;
в) научен текст.
27. Посочи верния вариант:
а) апсурт;
б) абсурд;
в) ъпсурт.
28. Правилно написаната дума е:
а) утрина;
б) утренна;
в) утринна.
29. Пословица е:
а) Който зяпа в небето, пада в кладенеца;
б) Който посоча – той ще е;
в) Който иска – да дойде.
30. Рожденото име на Елин Пелин е:
а) Радой Ралин;
б) Димитър Стоянов;
в) Ран Босилек.
Отговори:
1 – б;     2 – в;     3 – в;     4 – а;     5 – в;     6 – а;
7 – б;     8 – а;     9 – б;     10 – а;     11 – в;    12 – б;
13 – в;     14 – в;     15 – б;     16 – б;     17 – б;     18 – б;
19 – б;     20 – в;     21 – б;     22 – в;     23 – в;     24 – а;
25 – б;     26 – а;     27 – б;     28 – в;     29 – а;     30 – б.

Изготвил теста:
Есиме Исмаилова Фейзова–Мехмедова